Васпини рад се реализује у оквиру следећих васпитних области:

Корепетиција

Ваннаставно учење, утврђивање градива и израда домаћих задатака. Ненаметљива форма учења, усмерена на развијање интелектуалних способности (способност посматрања, пажње, памћења, мишљења, самосталног расуђивања) и стицање  одређеног квантума знања о природним и друштвеним појавама и изграђивање, на тој основи, правилног погледа на свет.

Радно васпитање

Посебан процес којим се ученик васпитава за рад и путем рада.

Представља оспособљавање ученика за рад у породици, школи, професионално оспособљавање.

Социјализација

Развијање социјалних вештина ученика, конструктивно решавање конфликата, изражавање властитих потреба и осећања, технике ненасилне комуникације, развијање толеранције према другима, указивање на проблеме дискриминације, насиља, појаву предрасуда.

У оквиру социјализације, подстицање социјалног односа у дому ученика је императив васпитног процеса, јер је циљ васпитног процеса социјализованост ученика и интеграција у друштвену средину.

Здравствено васпитање

Изграђивање свестрано здраве личности (психички, физички и социјално), оспособљене да се брине за сопствено здравље, здравље ближе околине и заједнице. Као резултат остваривања овог циља треба да уследи процес позитивних промена навика, обичаја, ставова у вези са животом и здрављем.

Здравствена култура је основни предуслов за постизање здравствене безбедности, кроз садржаје посвећене ризичним облицима понашања, репродуктивном здрављу, злоупотреби психоактивних супстанци. Васпитном раду доприноси и сарадња са здравственим установама.

Естетско васпитање

Процес формирања естетског односа ученика према свету, естетских својстава личности и оспособљавања да схвата, процењује, доживљава и ствара лепо у животу и уметности.

Богатећи и улепшавајући свој живот духовним вредностима, ученици се навикавају да „уносе естетику” у производе свог рада (своје писмене радове, цртеже, рукотворине, покрете), као и у своје поступке у свакодневном животу (начин одевања, одржавања лепог изгледа предмета личне употребе, књига, свесака, своје собе, радног места, опхођења, улица, паркова, цвећњака итд.)

Слободно време и рекреација

Слободне активности ученика у оквиру васпитног рада су у школи веома разноврсне.

Задатак ових активности је да, према могућностима ученика и условима школе, афирмишу ученике у својој средини кроз одласке на спортске и културне догађаје, учествовање у разноврсним манифестацијама, смотрама, изложбама где постижу завидне резултате. У слободним активностима до пуног изражаја долазе сачуване функције ученика.