Стручни тим школе

Тимски рад у школи заснован је на мултидисциплинарном приступу, чији је циљ комплетно сагледавање и праћење развоја и потреба ученика.

Тим се бави дијагностиком, превенцијом, едукацијом, санацијом, предикцијом.

Из сложености и захтева за комплетним и свестраним приступом у тимском раду потребни су стручњаци различитих специјалности: дефектолог одељенски старешина, дефектолог групни васпитач, психолог, социјални радник, логопед, реедукатор психомоторике, соматопед, неуропсихијатар, организатор практичне наставе, педијатар, медицинска сестра.

Тим обавља следеће послове:

 • пријем ученика за основну и средњу школу
 • промовисање школе
 • сарадња са Центрима за социјални рад и школама из којих ученици долазе
 • сарадња са породицама, старатељима и хранитељима, и пружање помоћи и подршке у неопходним активностима код пријема ученика
 • праћење и подршка у адаптацији ученика на школске и интернатске услове живота и рада у сарадњи са одељењским старешинама, васпитачима, индивидуалним наставницима и стручним сарадницима, Центрима за социјални рад, породицом, старатељима, хранитељима, укључујући и рад у вршњачкој групи
 • здравствено и ментално-хигијенско збрињавање ученика у сарадњи са медицинским особљем школе и здравственим установама у окружењу
 • процењивање стања и капацитета ученика и формирање листе праћења целокупног функционисања ученика
 • подршка и помоћ ученицима са тешкоћама у учењу и понашању
 • саветодавни и консултативни рад са наставницима и васпитачима
 • индивидуални и групни рад на плану превенције и решавању конфликата међу ученицима
 • подршка повезивању школе са широм друштвеном средином
 • професионална оријентација ученика.

Tим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Програм је намењен свим запосленима у установи, ученицима, а такође и родитељима, а циљ му је да се дефинише и детектује свака врста насиља, као и да се јасно утврде процедуре и улоге свих актера у том процесу. Приоритетни задатак установе је да утиче на ставове о неприхватљивости оваквог вида понашања, као и развијање толеранције, разумевања и прихватања различитости.

Детаљно се разрађује интерни поступак у ситуацијама сумње или дешавања дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и пружа оквир за превентивне активности у циљу унапређења стандарда за заштиту ученика.

Школа и дом треба да буду безбедна и подстицајна средина за све ученике. Установа дефинише „Програм заштите ученика од насиља” који је део годишњег програма рада школе. Чланови тима имају своје задатке у оквиру програма.

Тим за професионалну оријентацију, каријерно вођење и саветовање

 

Улога професионалне оријентације у основној школи је развијање спремности ученика да стичу знања о себи и о свету рада, да што објективније процењују своје потребе, способности, интересовања и особине личности у односу на захтеве одређеног занимања и могућности запошљавања, те да на основу тога доносе одлуке о избору занимања, као и да што успешније планирају правце свог професионалног развоја.

У случају наше установе, рад на развоју компетенција потребних за живот у друштвеној заједници, оспособљавање за рад и занимање, потврђује успешност свих активности у сложеном процесу рехабилитације и интеграције деце са сметњама у развоју. У условима рада и захтева који се потенцирају у нашој установи професионална оријентација је дуг процес припреме и прилагођавања ученика за нове улоге и обавезе и неопходно је да у том процесу учествују сви који могу да утичу на избор: породица или други законски заступници, као и сви запослени у школи а који непосредно раде са учеником, ученицом.

Циљ професионалне оријентације је подстицање развоја личности ученика/ца до промишљене и реалне одлуке о наставку школовања и избору занимања, планирање будућности и укључивање у свет рада.

Задаци у реализацији програма професионалне оријентације:

 • упознати ученике са занимањима у школи и могућностима наставка школовања после завршетка основне школе;
 • помоћ у реалном сагледавању и процењивању сопствених особина, способности, вештина, интересовања, мотивације;
 • сензибилисање породице или других законских заступника о значају даљег школовања и радног оспособљавања.

Реализација програмских задатака из области професионалне оријетације остварују се у оквиру садржаја редовне наставе, додатне наставе, слободних и осталих активности. Професионална оријентација се реализује кроз упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја.

Тим за инклузивно образовање

Тим за инклузивно образовање чине представници основне школе, средње школе и функционалног основног образовања одраслих. У склопу Тима за инклузивно образовање постоје мали ИОП тимови којег чине одељењски и предметни наставници, стручни сарадник школе, индивидуални наставници и родитељ или други правни заступник детета којем је потребна додатна подршка у образовању и васпитању. Тим за инклузивно образовање именује директор.

Тим за инклузивно образовање обављаће следеће послове:

 • Избор чланова ТИО тима и формирање мини ИОП тимова за додатну подршку ученику/полазнику
 • Анализа актуелне школске ситуације на крају претходне школске године и увид у тренутно стање
 • Дефинисање опсервационог периода за ученике/полазнике
 • Упознавање се са проценом капацитета ученика/полазника на основу опсервације од стране наставника и васпитача
 • Прави план рада и подноси извештаје о његовој реализацији
 • Учествује у изради педагошких профила ученика/полазника
 • Утврђује предлог индивидуалног образовног плана са измењеним наставним садржајем за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању
 • Прати реализацију школског програма и индивидуалног образовног плана и евалуацију ИОП2
 • По потреби обавља и друге послове у складу са законом
 • Сарађује са интерресорном комисијом
 • Сарађује са Стручним тимом школе и другим стручним органима школе
 • Прави план рада и подноси извештаје о његовој реализацији.

Тим за професионални развој и стручно усавршавање запослених

Стручно усавршавање се одвија:

 • на нивоу школе – праћењем предавања и едукативних садржаја предвиђених радом Наставничког већа и стручних актива (размена искустава после одржаних угледних часова, извештаји са семинара и конгреса);
 • ван школе – учешће на семинарима, конгресима, саборима, Јануарским данима просветних радника.

Стручно усавршавање се обавља у оквиру акредитованих програма Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Стручних већа, Наставничког већа, кроз огледне часове и стручна предавања. Свакако да и сами наставници томе могу допринети и кроз своје индивидуално усавршавање праћењем савремених педагошких достигнућа преко стручне литературе и педагошких часописа. Применом савремене наставне технологије и методичким уношењем иновација у наставни процес наставници могу у многоме допринети успешном извођењу наставе и постизању бољих резултата рада.

 

Тим за самовредновање

Чланови тима за самовредновање, у циљу давања предлога за побољшање рада установе, у току сваке школске године реализују процес самовредновања по предвиђеним кључним областима:

 • Програмирање, планирање и извештавање
 • Настава и учење
 • Образовна постигнућа ученика
 • Подршка ученицима
 • Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима
 • Етос

Сви запослени, чланови Савета родитеља као и Школског одбора упознати су са значајем самовредновања и резултатима спровођења истих.

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Задаци Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе су следећи:

 • Развој методологије самовредновања у односу на стандарде на квалитете рада у школи
 • Проналажење и коришћење аналитишко-истраживашких података за даљи развој школе
 • Давање струшног мишљења у поступцима за стицање звања наставника,васпиташа и струшних сарадника
 • Праћење развоја компетенција наставника,васпитача и стручних сарадника у односу на захтеве квалитетног образовно-васпитног рада,резултате самовредновања и спољашњег вредновања
 • Праћење напредовања ученика и полазника у односу на очекиване резултате

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Међупредметне компетенције су комбинација интегрисаних знања, вештина и ставова који су потребни свакој особи за лично испуњење и развој, друштвено укључивање и запошљавање – припрема за живот. То се постиже сарадњом и координацијом активности више наставника тј. предмета, и иновирањем начина рада на часу. 

У нашој образовној пракси дефинисане су следеће кључне и међупредметне компетенције:

 • Компетенција за целоживотно учење
 • Одговорно учешће у демографском друштву
 • Естетска компетенција
 • Вештина комуникације
 • Одговоран однос према околини
 • Одговоран однос према здрављу
 • Предузетничка компетенција
 • Рад са подацима и информацијама
 • Решавање проблема
 • Вештина сарадње
 • Дигитална компетенција

Тим за маркетинг школе

Имајући у виду специфичности, али и предности које нас чине јединственим и другачијим од осталих, Тим за маркетинг промовише школу на свим пољима:

 • Интернет маркетинг – веб сајт, електронски летопис и друштвене мреже
 • Директне посете Центрима за социјални рад
 • Учешће на сајмовима и изложбама
 • Циркуларни периодични мејлови и пошта
 • Израда и слање/дељење промотивног материјала
 • Интерни маркетинг унутар школе путем паноа и огласних табли
 • Активности на школским манифестацијама и свечаностима

Тим за маркетинг школе обавља наведене активности у циљу стварања што боље слике о установи, шире свести о постојању и предностима наше установе, већем интересовању ученика и породица ученика за упис у школу, као и интересовању Хуманитарних организација за сарадњу и улепшавање живота ученика током читавог периода школовања.