Припремно-предшколски програм у нашој школи реализује се у оквиру припремно-предшколске васпитне групе. Реализује се на српском језику по Моделу „Б“ кроз четворочасовни рад и обухвата следеће:

А) УСМЕРЕНЕ АКТИВНОСТИ

Путем усмерених активности у васпитној групи предшколске деце у основној школи плански и организовано се спроводи васпитно-образовни рад.
Кроз игру се усвајају елементарна знања из више области. То је специфичан облик рада на упознавању елементарних чињеница из дечијег окружења и то унапред планираних васпитно-образовних садржаја. У припремној групи се реализују усмерене активности из следећих области׃

1. Развој говора

Задаци:
– да се обезбеде деци активности у којима ће да слушају и дискриминишу поједине шумове, звукове и гласове
– да подстичу децу да слушају, препознавају и разликују гласове, гласовне супрасегменте и друге говорне целине
– да на разне начине усмерава пажњу детета на чињеницу да се говор састоји од гласова, речи и реченица
– да децу припрема за описмењавање развијајући њихову фонематску перцепцију и оспособљава их за анализу грађе говора
– да на време открива децу која имају потешкоће у паравилноом изговарању гласова и пружа им специјалну помоћ, по потреби у сарадњи са логопедом
– да ствара атмосферу стваралаштва и отворености према искуству, као и његово симболичко трансформисање организујући одговарајућу средину и обезбеђујући услове за извођење драмских активности
– да организује дечије игре са драмским елементима
– да оспособљава и охрабрује дете да говори пред другима
– да подстиче децу на звучно представљање неких предмета, појава, идеја, осећања или ситуација, да приликом причања мењају интонацију
– да омогући деци гледање позоришних представа, драмске програме за децу и организује разговоре о виђеном

2. Почетно читање и писање

Задаци:
– да се код деце подстакне развој графомоторике
– да деца правилно уочавају и изговорају гласове
– да се оспособе деца да правилно интонирају реченицу
– да се подстичу деца да слободно изражавају мисли, идеје и осећања
– да се негују моторне и перцептивно
– унапређивати мануелну способност деце
– прилагођавати децу разноврсним активностима (коришћењу алата, писању, цртању, вајању…) које захтевају одређен степен моторне успешности

3. Упознавање околине

Задаци:
– да се стварају ситуације у којима ће деца уочавати битне особине и разликовати живу од неживе материје
– да организује активности у којима ће деца упознати представнике живог света у својој околини, себе саме и схватити понешто о улози човека у живом свету
– да се ствара свест о разноврсности трансформација кроз које се током времена успостављају промене, путем рашћења или пропадања у биолошком свету
– да ствара услове за развој еколошког мишљења код детета (свест о свеопштој повезаности и међузависности живог и неживог света, свих живих створења међу собом, човека, биљака и животиња, као и одговорности сваког појединца за заједничку судбину)
– да утиче на дете да поред дивљења према делима људских руку и осећања поноса што припада људској врсти осети и страхопоштовање и дивљење према ономе што људи нису створили, према живом и неживом свету који га окружује, одговорност за њега и потребу да га упозна и чува
– да пружа прилику детету да доживи радост коју изазива свест о томе да је на неки начин допринело очувању живота на планети и природној равнотежи
– поређење у начинима живота и организације створења која живе у заједницама
– да омогући деци да посматрају представнике живог света у њиховој природној средини и уоче оне карактеристике њиховог изгледа и понашања које се могу повезати са њиховим прилагођавањем срединским условима у којима живи
– да створи услове да деца посматрају представнике живог света у специјалним куцима и гајећи их, уз њихово поређење како би постепено разликовали оно што је опште и битно од небитног и спорадичног
– да развија самосталност деце у све ширим доменима активности, као и способност одлагања жеља
– да се подржи и развија радозналост за друштвене и природне појаве и на тој основи изграђује активан и стваралачки став према свету који га окружује
– да се путем практичних поступака׃ посматрања, експериментисања, предвиђања, проверавања и доказивања изграђују основе научног
мишљења

4. Развој почетних математичких појмова

Задаци:
– да се утиче на општи сазнајни развој деце и да им се развија култура мишљења ослобађајући их зависности од опажајно датог, доприносећи схватању суштинског у околини у којој живи
– да се посредно доприноси формирању личности као што су радозналост, самосталност, тачност итд.
– да се код детета граде појмови како би га оспособили да уочи и раздвоји предмет од његових видљивих својстава
– да ствара ситуације у којима ће деца да групишу ствари на основу једног, а затим и два заједничка својства и формирају класе предмета уз описивање заједничког својства свих чланова класе
-да се подстакне процес поређења предмета ради утврђивања разлика међу њима
– обезбеђивање богатих чулних искустава, упућивање на начине њиховог уобличавања
– да се унапређује дечије физичко сазнање, односно откривање особина ствари као што су׃ текстура, тежина, тврдоћа, чврстина и др.
– успостављање хијерархијских система знања код деце, полазећи од једноставнијих односа и законитости до сложенијих
– да се уочавају спољашње особине ствари и појаве, а потом и њихов дубљи смисао
– да се организују разне операције скуповима, утврђивање једнакости и неједнакости и изједначавање скупова по бројности, дељење скупова на подскупове…
– да подстакне децу на разумевање и изражавање спољашњег света кроз квантитативне односе у њему и стављати их у ситуације у којима ће осетити потребу бројања
– стављати децу у ситуацију за решавање једноставних проблема

5. Ликовно васпитање

Задаци:
– да се деца оспособљавају за потпуније и сигурније коришћење ликовних техника и материјала доступних овом узрасту
– подстицати децу на целовито ликовно изражавање одређених садржаја улазећи постепено у реалистичку фазу приказивања, богаћењем детаља и већим осећајем за декорисање простора и композицију
– усредсређивати дечију пажњу на богатство боја и облика у визуелној стварности и указивати на њихов склад, ред, меру као и на одговарајуће вредности у делима ликовних уметника
– да задовољава потребе деце за откривањем нових ствари и разноврсних материјала, подстичући, развијајући и негујући њихове истраживачке тежње и покучаје у вези са посматрањем, упоређивањем и анализом предмета и појава, поређењем између онога што јесте и онога што је могуће, довршавањем непотпуних целина на разне начине и успостављањем оригиналних визуелних асоцијација
– доприносити неговању и развијању визуелне ликовне културе код деце, откривајући им могућности разних просторних решења и оспособљавати их за нова, разноврсна и необична просторна трагања, дводимензионалним и тродимензионалним представљањем њима блиских тема и погодних мотива
– повезивати разне врсте дечијег ликовног израђавања (сликање уз музику, илустративно цртање на мотиве из приче, прављење музичких инструмената, реквизита и декора за драмске игре итд.)
– код деце развијати смисао за вредновања сопствених радова и радова друге деце, формирати основе критеријума у том вредновању
– доприносити развоју опажајних, доживљајних и стваралачких способности деце и тиме помоћи њиховом ослобађању, потврђивању, подстицању на активност.

6. Музичко васпитање

Задаци:
– да се стварају услови за упознавање деце са богатством и разноврсношћу света музике, прожимање њиховог начина доживљавања, схватања стварности око себе и тако им обогатити и оплеменити живот
– да се развија дечије интересовање за музику и ствара код њих потреба за свакодневним контактом са овом уметношћу, која у живот установе уноси ведрину, оптимизам и радосно расположење, обезбеђујући тако њено благотворно дејство на дечји нервни и респираторни систем, емоционалну стабилност и психомоторни развој
– да омогући детету откривање богатства и разноврсности света звукова, подстиче жељу и навику активног слушања музике, као и да подржи, подстиче и култивише његову природну склоност за учествовање у разним музичким активностима, као што су певање, свирање, кретање уз музику и друго, негујући разне облике спонтаног музичког стваралаштва

7. Физичко васпитање

Задаци:
– стварати повољне услове за развој способности кретања и опробавања разноврсних покрета у разним животним ситуацијама
– да се код деце потпомаже раст и развој, утиче на унапређење здравља, развијајући способност прилагођавања променљивим условима живота
– развијати вољно-карактерне особине(самосталност, смелост, самопоуздање, одлучност, истрајност, самосавлађивање и сл.)
– у сарадњи са стручњацима радити на корективном физичком развоју
– да се код деце спречавају поремећај моторике и држања тела
– да се деци пружају сазнања о начинима за чување и јачање здравља
– да задовољава потребу за разним врстама активности, односно да предупређује последице физичке неактивности којој су изложена деца у савременим условима живљења
– да се свакодневно организује јутарња гимнастика
– да се обезбеђује свакодневни боравак деце на свежем ваздуху, излагање сунчевим зрацима, али са опрезом (опасност услед повећања озонских рупа)
– стварати услове за задовољавање дечије потребе за одмором
– посебну пажњу посветити болесној и осетљивој деци

Б) СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ

Путем слободног избора теме, садржаја и средстава дете улази у свет личне имагинације. Употреба играчака и разних игара помоћу њих, кроз цртање, моделовање, конструисње, причање прича, прегледање и читање сликовница, неговање цвећа, кроз бригу о животињама, дежурство, помоћ васпитачу, уређење радног простора, самопослуживање, пружање помоћи друговима и сл. васпитач упознаје физичке и менталне могућности, интересовања, степен истрајности у раду, степен толеранције и способности учешћа у колективним активностима сваког детета понаособ.

  • Брига о себи

Ово подручје реализује се у сарадњи са медицинским особљем школе, васпитачима и родитељима. Циљ је да се деца што више осамостале у вођењу бриге о себи и заштићивању од евентуалних опасности из непосредне околине. 

Наведени циљеви реализују се кроз следеће задатке:

– да развија навике личне хигијене и чистоће
– да развија културне и хигијенске навике ученика приликом јела
– да развија вештине и навике свлачења и облачења
– да их упознаје са свакодневним ситуацијама из непосредне околине и тада развија у њима осећај сигурности
– да развија примерене облике понашања у познатим и новим ситуацијама

  • Комуникација

Ово подручје реализује се у сарадњи са логопедом, васпитачима и родитељима. Неки од циљева су: провоцирати непостојећи или неразвијен говор, усавршавати говорну комуникацију, усавршавати самостално говорно изражавање, кроз развој говора утицати на боље социјално и емоционално зрење, унапредити сазнајни развој детета, подићи артикулацију и дискриминацију гласова на виши ниво, утицати на боље слушање и праћење туђег говора, богатити речник и формирати правилне реченице.

Наведени циљеви реализују се кроз следеће задатке:

– моторна и вербална имитација
– рад на развоју говорних органа
– развијање рецептивног говора
– употреба аугментативне комуникације
– развијање експресивног говора
– развијање комуникацијских вештина
– укључивати дете у говорну комуникацију
– усвајати правилан изговор гласова, гласовних скупова, речи и реченица
– упознати основне карактеристике граматике
– уводити у усмено и писмено изражавање
– развијање графомоторних способности (предвежбе писања)
– обогаћивати и развијати речник
– уводити и оспособљавати за разумевање примерених емисија на радију и телевизији, филмова и породичних представа.
– на примереним текстовима оспособљавати ученике за читање с разумевањем
– усвајати основне законитости и правила писања
– обогаћивати и развијати речник, језички и стилски израз
– на одабраним садржајима из књижевности, филмске и сценске уметности развијати осећај за самостално читање и свестрани уметнички развој.

  • Социјализација

Ово подручје реализује се у сарадњи са медицинским особљем школе, васпитачима, индивидуалним наставницима, стручним сарадницима и родитељима. Основни је циљ подручја социјализације је развијање спознаје околине и развијање самосталног понашања, а коначни му је циљ развијање окупационог понашања, односно личног и групног понашања везаног за рад.

Наведени циљеви реализују се кроз следеће задатке:

– основни задатак социјализације је развијање спознаја и способности самосталног понашања, што ће омогућити појединцу интеграцију у
социјалну средину
– развијање спознаје (способност критичког мишљења) што укључује елементе просуђивања, одлучивања и упоређивања а што омогућује појединцу понашање са мање конфликата
– развијање способности самосталног понашања што омогућује детету да адекватно процењује себе у односу према властитим поступцима и опхођењу са другим особама

Комплетан програм можете погледати у документу испод.

 

ПРИПРЕМНО ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ за период 2022/2026.