Васпитни рад обављају дефектолози-васпитачи у поподневним часовима и викендом, што процес оспособљавања и рехабилитације ученика чини квалитетнијим и доприноси општем бољем развоју, а посебно у социјализацији, радном оспособљавању и њиховом уклапању у друштвену средину. Овај рад се заснива на диференцираности и индивидуализацији васпитних садржаја ради задовољавања индивидуалних разлика сваког ученика с обзиром на његове психофизичке способности, претходно искуство, карактерне особине, начин реаговања, упознавања и искоришћавања свих потенцијалних снага.

Планирање и програмирање васпитног рада са ученицима има неколико етапа у конкретизацији васпитног процеса: побољшање школске успешности ученика, развијање личности и социјалног сазнања, планирање слободног времена, рад Ученичког парламента, сарадња са родитељима, другим установама и организацијама.

Групни васпитач познаје сваког ученика, предвиђа његова реаговања и унапред има припремљен поступак. Проучавајући ученике открива потешкоће, неуспехе, грешке, и у сарадњи са стручним тимом школе прави индивидуалне програме рада.