ПОДРУЧЈЕ РАДА:

Текстилство и кожарство

 • образовни профил конфекцијски шивач (образовање у трајању од три године)
 • образовни профил шивач текстила (образовање у трајању од две године)

Настава из теорије рада текстилства и кожарства обавља се у две радионице површине 45m² и 38m² које поседују све законске услове за рад са посебним акцентом на заштити на раду.

Радионице су опремљене полупрофесионалним индустријским машинама, укупно 25, ножем за кројење, професионалном пеглом, машином за вез.

Радионице су уствари мале текстилне фабрике где ученике оспособљавамо да самостално и правилно изводе све операције везане за област текстилства и кожартсва.

Потребно је нагласити да заједно са нама ученици учествују у изради постељног рубља за потребе интерната, стоног рубља за потребе кухиње, радне одеће за потребе техничког особља, сценске гардеробе за школске приредбе и републичке смотре.

Можемо се похвалити да су наши ученици у последњих пет година освајали прва места на Републичким такмичењима из области текстилства и кожарства, подржаним од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

ПОДРУЧЈЕ РАДА:

Машинство и обрада метала

 • образовни профил бравар (трогодишње образовање)
 • образовни профил помоћни обрађивач лима (двогодишње образовање)

У нашој радионици практична знања стичу ученици подручја рада Машинство и обрада метала за занимање бравар (у трајању од три године) и занимање помоћни обрађивач лима (у трајању од две године).

Радионица се простире на 50м² и опремљена је неопходним алатима и машинама. Током извођења практичне наставе ученике оспособљавамо да самостално изводе различите поступке обраде метала. Обрада ивица и површина турпијама, бушење рупа и отвора ручном и стубном бушилицом, брушење ручном брусилицом, урезивање и нарезивање навоја стандардним алатом, састављање делова конструкције итд.

Посебно интересовање и велики успех наши ученици показују током процеса варења. Машинска радионица поседује апарат за електролучно заваривање (РЕЛ поступак), CO2 апарат (МАГ поступак) и апарат за заваривање у заштити аргона (ТИГ поступак). Током свих поступака заваривања ученици располажу савременим средствима заштите на раду (надглавне аутоматске маске за заваривање, рукавице).

Важно је напоменути да ученици активно учествују у изради средстава која су неопходна школи и интернату – дворишне клупе, корпе, клацкалице, љуљашке, заштите за саднице – на располагању су ученицима наше школе у дворишту и школском парку а производи су ученика који су настали управо у машинској радионици.

ПОДРУЧЈЕ РАДА:

Хемија, неметали и графичарство

 • образовни профил ситоштампар (двогодишње образовање)
 • образовни профил помоћник картонажера (трогодишње образовање)

У оквиру графичке радионице одвија се стручно-теоријска и практична настава на подручју рада „Хемија неметали и графичарство“ у два образовна профила: помоћник картонажера и сито штампар.

Графички манипулант

Једногодишње оспособљавање за рад, при чему се на крају школовања добија сведочанство и уверење о положеном испиту за стручну оспособљеност.

Сито штампар

На крају школовања добијају се сведочанство и диплома о стеченом образовању за рад у трајању од две године. На стручно теоријској и практичној настави ученици се упознају са графичким материјалима: папирима, полукартонима, картонима, лепенка, специјалним подлогама за штампу (пластичним масама, керамиком, дрветом, металом, текстилом, гумом), сито бојама, фотографским материјалима, сито хемијом, алатима, сито формама, начинима примене кроз фазе графичког потупка: наношењвм светло осетљиве емулзије, монтажом копирног шаблона, снимањем и развијањем сита, припремом за штампу, штампањем и контролом квалитета отиска, као и начином понашања на радном месту (припрема и одржавање алата, опреме, радионице и заштита на раду).

Помоћник картонажера

На крају школовања добијају се сведочанство и диплома о стеченом средњем образовању у трајању од 3 године. На теоријској и практичној настави ученик се упознаје са графичким материјалима (папирима, полукартонима, картонима, лепенкама, лепком, бојама, пресвлакама), графичким алатима, основним и помоћним картонажерским машинама и операцијама), као и начином понашања на радном месту (припрема и одржавање алата, опреме, радионице и заштита на раду).

Графичка радионица наше школе располаже бројним машинама и алатима, уз помоћ којих ученици стичу квалитетно образовање, као и практично искуство од изузетног значаја за касније осамостаљивање и запошљавање ученика. Неке од машина и алата који су у саставу графичке радионице су: карусел за штампање мајица, тунел за сушење, деклишер, рол штанц машина, сто за осветљавање сита, столови за сито штампу, тример за сечење папира, фотокопир апарат, компјутере, штампач итд.

Ученици наше школе могу се похвалити сталним учешћем на разним манифстацијама као и редовним учешћем на Републичком такмичењу ученика где из године у годину остварују значајан успех и истакнуте награде и признања.

ПОДРУЧЈЕ РАДА:

Пољопривреда, производња и прерада хране

У оквиру цвећарске радионице одвија се стручно-теоријска и практична настава образовног профила:

 • манипулант у производњи биља (једногодишње оспособљавање за рад) – на крају школовања добија се сведочанство и уверење о положеном испиту за стручну оспособљеност.
 • цвећар-вртлар (двогодишње образовање) – на крају школовања добија се сведочанство и диплома о стеченом образовању за рад у трајању од две године.

На стручно-теоријској и практичној настави ученици:

 • стичу знања из цвећарства и технологије цвећарске производње
 • упознају се са основним цветним врстама
 • оспособљавају се за непосредно извођење радова у гајењу цвећа
 • оспособљавају се за улепшавање и чување животне средине
 • стичу основна знања о аранжирању цвећа, венаца и букета
 • упознају се са основним принципима аранжирања биљног материјала (резаног и саксијског)
 • оспособљавају се да производе цвеће, садни материјал, подижу и одржавају зелене површине.

Образовно-васпитни програм реализује се уз примену дидактичких принципа, наставних метода, средстава и облика рада при чему посебно место заузимају мере заштите на раду у нормалним и ванредним условима.