Коме је програм намењен?

Програм подршке инклузивном образовању намењен је ученицима са:

 • сметњама у интелектуалном развоју (сви нивои)
 • сметњама у говорном развоју (говорна патологија, дислексија, дисграфија, дискалкулија)
 • сметњама у моторичком развоју (сви нивои дисхармоније моторног функционисања)
 • осталим сметњама (аутизам, хиперкинетски синдром, вишеструке сметње)

Ток подршке

I фаза

 • писано обраћање нашој школи за порршку у раду са одређеним типом сметњи;
 • тим за додатну подршку ученицима обрађује захтев за подршком и одређује члана тима за подршку који посећује редовну школу.

II фаза

 • члан тима за додатну подршку ученицима из наше школе обавља разговор са психологом, одељенским старешином, родитељима и учеником са одређеном сметњом у редовној школи;
 • од прикупљених информација саставља извештај који упућује тиму за додатну подршку ученицима наше школе;
 • тим за додатну подршку ученицима анализира извештај и прослеђује инклузивном тиму;
 • инклузивни тим даје детаљну обраду и предлог услуга подршке у складу са одређеним типом сметњи.

III фаза

 • предлог услуга подршке прослеђује се редовној школи где се врши остваривање подршке.

ШЕМА ПОДРШКЕ