У школи и интернату ради наставни и ненаставни кадар који свакодневно брине о безбедном и правилном одрастању, образовању и васпитању деце.

Наставни кадар школе и дома ученика чине дефектолози (олигофренолози, логопеди, соматопеди, специјални педагози), предметни наставници (природне и друштвене дисципине, стручни предмети, практичан рад) и индивидуални наставници (логопед, реедукатор психомоторике, индивидуални наставник превентивно-корективних говорно-језичких вежби, сарадник за израду дидактичких средстава и помагала за децу са сензомоторичким сметњама).

Стручни сарадници (психолог, социјални радник, медијатекар) сарађују са наставницима, ученицима, родитељима/другим законским заступницима и другим институцијама које имају утицаја на школу и васпитно-образовни процес.

Медицинску службу чини тим медицинских сестара које свакодневно током 24 часа воде рачуна о здравственом стању ученика. Незаобилазна су подршка и пратња приликом трансфера ученика у ординирајуће установе ради редовних контрола, прегледа и с тим у вези пружања комплетне здравствене заштите.

Техничка служба свакодневно води рачуна о исхрани (куварице, помоћне куварице, сервирке), хигијени и уредности (спремачице и вешерке) као и безбедности школе и интерната (домари).

У школи раде правна и администртивна служба.