У школи и интернату ради наставни и ненаставни кадар који свакодневно брине о безбедном и правилном одрастању, васпитању и образовању деце.

Наставни кадар школе и интерната чине дефектолози (олигофренолози, логопеди, соматопеди, специјални педагози), предметни наставници (природне и друштвене дисципине, стручни предмети, практичан рад) и индивидуални наставници (логопед, реедукатор, соматопед).

Стручни сарадници (психолог, андрагог, социјални радник) сарађују са наставницима, ученицима, родитељима и другим институцијама које имају утицаја на школу и васпитно-образовни процес.

Медицинску службу чини тим медицинских сестара које свакодневно током 24 часа воде рачуна о здравственом стању ученика. Незаобилазна су подршка и пратња приликом трансфера ученика у ординирајуће установе ради редовних контрола, прегледа и комплетне здравствене заштите.

Техничка служба свакодневно води рачуна о исхрани, хигијени, безбедности и уредности школе и интерната.

У школи раде правна и администртивна служба.