Са почетком школске 2011/12. године,  школа проширује своју делатност и уводи основно образовање одраслих чиме се омогућава доступност образовања популацији одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом, старијих од 15 година живота, без завршене основне школе.

Главни циљеви основног образовања одраслих су стицање знања, способности, вештина и навика, неопходних како за даљи практичан рад, тако и за живот у целини.

Основно образовање одраслих је конципирано и остварује се по моделу функционалног основног образовања одраслих (ФООО), траје три године и остварује се кроз три циклуса у трајању од по годину дана. У првом циклусу стичу се основе функционалне писмености док се у другом и трећем стичу основе општег образовања и стручне компетенције. Функционално основно образовање одраслих је програмска целина у систему формалног образовања у којој одрасли стичу основно образовање примерено њиховим потребама, могућностима учења и потребама тржишта рада.

Организациони облик рада је редовна настава која је прилагођена потребама и могућностима одраслих са сметњама у развоју. Настава је усмерена на постављене и добро испланиране циљеве и исходе који се односе на знања, умења, ставове и вредности које одрасли полазници треба да развију и усвоје укључивањем у одређене сегменте образовне праксе.

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ

Школски програм Основног образовања одраслих