Извештај о самовредновању и вредновању рада школе за 2016/2017.