Извештај о самовредновању и вредновању рада школе за 2015/2016.