ОПШТИ УСЛОВИ осигурања ученика од несрећног случаја (незгоде)