Тим за додатну подршку ученицима

Тимски рад у школи заснован је на мултидисциплинарном приступу, чији је циљ комплетно сагледавање и праћење развоја и потреба ученика.

Тим се бави дијагностиком, превенцијом, едукацијом, санацијом, предикцијом.

Из сложености и захтева за комплетним и свестраним приступом у тимском раду потребни су стручњаци различитих специјалности: дефектолог одељенски старешина, дефектолог групни васпитач, психолог, социјални радник, логопед, реедукатор психомоторике, соматопед, неуропсихијатар, организатор практичне наставе, педијатар, медицинска сестра.

Тим обавља следеће послове:

 • пријем ученика за основну и средњу школу
 • промовисање школе
 • сарадња са Центрима за социјални рад и школама из којих ученици долазе
 • сарадња са породицама, старатељима и хранитељима, и пружање помоћи и подршке у неопходним активностима код пријема ученика
 • праћење и подршка у адаптацији ученика на школске и интернатске услове живота и рада у сарадњи са одељењским старешинама, васпитачима, индивидуалним наставницима и стручним сарадницима, Центрима за социјални рад, породицом, старатељима, хранитељима, укључујући и рад у вршњачкој групи
 • здравствено и ментално-хигијенско збрињавање ученика у сарадњи са медицинским особљем школе и здравственим установама у окружењу
 • процењивање стања и капацитета ученика и формирање листе праћења целокупног функционисања ученика
 • подршка и помоћ ученицима са тешкоћама у учењу и понашању
 • саветодавни и консултативни рад са наставницима и васпитачима
 • индивидуални и групни рад на плану превенције и решавању конфликата међу ученицима
 • подршка повезивању школе са широм друштвеном средином
 • професионална оријентација ученика.

Тим за професионалну оријентацију

 • информисање ученика о степенима и врстама занимања у нашим условима са циљем развијања одговарајућих професионалних интересовања
 • анкетирање ученика и родитеља по питању професионалних интересовања
 • кумулативна процена ученика за даље школовање са циљем адекватног професионалног усмерења.
 • праћење и подршка ученицима у њиховом професионалном оспособљавању
 • сарадња са Центрима за социјални рад и Националном службом за запошљавање, давањем одговарајућих препорука ученицима за запошљавање
 • консултативно-саветодавни рад са послодавцима при пријему ученика са завршеном средњом школом на посао и у оквиру њихове адаптације на радну улогу и социјално окружење.

Tим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања

Програм је намењен свим запосленима у установи, ученицима, а такође и родитељима, а циљ му је да се дефинише и детектује свака врста насиља, као и да се јасно утврде процедуре и улоге свих актера у том процесу. Приоритетни задатак установе је да утиче на ставове о неприхватљивости оваквог вида понашања, као и развијање толеранције, разумевања и прихватања различитости.

Детаљно се разрађује интерни поступак у ситуацијама сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања и пружа оквир за превентивне активности у циљу унапређења стандарда за заштиту ученика.

Школа и дом треба да буду безбедна и подстицајна средина за све ученике. Установа дефинише „Програм заштите ученика од насиља” који је део годишњег програма рада школе. Чланови тима имају своје задатке у оквиру програма.

Тим за инклузивно образовање

Стручни тим за инклузивно образовање чине: одељењски старешина и предметни наставници, стручни сарадник школе, родитељ,односно старатељ детета којем је потребна додатна подршка у образовању и васпитању, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља.

Тим обавља следеће послове:

 • процену капацитета ученика/полазника на основу опсервације од стране наставника и васпитача
 • прави план рада и подноси извештаје о његовој реализацији
 • учествује у изради педагошких профила ученика/полазника
 • утврђује предлог ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању
 • израђује пројекте који су у вези са програмом образовања и васпитања
 • прати реализацију школског програма и ИОП-а
 • сарадња са интерресорном комисијом
 • сарадња са Тимом за додатну подршку
 • прави план рада и подноси извештаје о његовој реализацији.

Тим за образовање одраслих

Тим за образовање одраслих чине наставници укључени у рад са одраслим полазницима, стручни сарадници психолог и андрагог. Обавља следеће послове:

 • формирање одељења и израда распореда часова
 • доношење нових смерница у раду, у складу са потребама одраслих полазника
 • предузимање одговарајућих мера за полазнике са тешкоћама у учењу
 • анализа рада у настави и предлагање мера за побољшање успешности наставног процеса
 • анализа успеха одраслих полазника и редовности на настави
 • увид у израду педагошких профила одраслих полазника, ИОП-а 2 и евалуације ИОП-а 2
 • анализа резултата образовно-васпитног рада, оствареност фонда часова и планираних садржаја
 • евалуација реализације наставног плана и програма, вредновање квалитета и ефикасности наставе
 • сарадња са родитељима/старатељима у циљу пружања помоћи и подршке полазницима
 • сарадња са Стручним тимом Установе за децу и младе „Сремчица“
 • сарадња са Комисијом за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету или ученику
 • сарадња са Тимом за додатну подршку, Тимом за инклузивно образовање и Педагошким колегијумом

Тим за стручно усавршавање запослених

Стручно усавршавање се одвија:

 • на нивоу школе – праћењем предавања и едукативних садржаја предвиђених радом Наставничког већа и стручних актива (размена искустава после одржаних угледних часова, извештаји са семинара и конгреса);
 • ван школе – учешће на семинарима, конгресима, саборима, Јануарским данима просветних радника.

Стручно усавршавање се обавља у оквиру акредитованих програма Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Стручних већа, Наставничког већа, кроз огледне часове и стручна предавања. Свакако да и сами наставници томе могу допринети и кроз своје индивидуално усавршавање праћењем савремених педагошких достигнућа преко стручне литературе и педагошких часописа. Применом савремене наставне технологије и методичким уношењем иновација у наставни процес наставници могу у многоме допринети успешном извођењу наставе и постизању бољих резултата рада.